Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Guestbook
Webboardผลงานครูเต้ย

 
    
บทคัดย่อ

         การประเมินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ
ประเมินคุณภาพของนักเรียนเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัยรักการอ่านและทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน
ด้านความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของนักเรียน และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ก่อนและหลังดำเนินโครงการ และประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา
นักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อโครงการ โดยผู้ประเมินได้ใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ปีการศึกษา 2552  รวม 2,106 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
จำนวน 633 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบไปด้วยแบบสอบถามจำนวน 4 ฉบับ แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบปรับปรุง มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ทำการรวบรวมข้อมูล แล้วนำไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน
ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกด้านและทุกรายการ  ด้านบริบทของโครงการทั้ง 3 ตัวชี้วัด
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยตัวชี้วัดที่ 1) ความต้องการและจำเป็นของโครงการมีระดับสูงสุด
ในตัวชี้วัดที่ 1) ความต้องการและจำเป็นของโครงการ โดยภาพรวมมีความต้องการและจำเป็นอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยโครงการมีสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเป็นรายการที่มีความต้องการและจำเป็นสูงสุด
ตัวชี้วัดที่ 2) ความเหมาะสมขององค์ประกอบโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยชื่อโครงการเป็นรายการที่มีความเหมาะสมขององค์ประกอบโครงการสูงสุด ตัวชี้วัดที่ 3) ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์
โดยภาพรวมมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เป็นวัตถุประสงค์ที่มีความเป็นไปได้สูงสุด ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยการบริหารจัดการการดำเนินโครงการ เป็นปัจจัยนำเข้าที่มีความเหมาะสมสูงสุด ด้านกระบวนการของโครงการทั้ง 5 ตัวชี้วัด
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยการวางแผน มีการปฏิบัติสูงสุด  ตัวชี้วัดที่ 1) การวางแผน โดยภาพรวม
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และจำเป็นในการพัฒนาการอ่าน
ของสถานศึกษาเป็นรายการการวางแผนที่มีการปฏิบัติสูงสุด ตัวชี้วัดที่ 2) การดำเนินการโดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างหลากหลายและน่าสนใจเป็นรายการการดำเนินการที่มีการปฏิบัติสูงสุด
ตัวชี้วัดที่ 3) การประเมินผล โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยการประเมินผล มีเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ชัดเจน
เป็นรายการการประเมินผลที่มีการปฏิบัติสูงสุด ตัวชี้วัดที่ 4) การนิเทศ กำกับและติดตาม โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยการนิเทศ กำกับและติดตามอย่างสม่ำเสมอ เป็นรายการการนิเทศ กำกับและติดตามที่มีการปฏิบัติสูงสุด
ตัวชี้วัดที่ 5) การนำเสนอผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา โดยรวม  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยการขยายผลการปรับปรุงและพัฒนาให้ทุกฝ่ายได้รับทราบและนำไปปฏิบัติเป็นรายการการนำเสนอผลการประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาที่มีการปฏิบัติสูงสุด ด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีความสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด โดยนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น
เป็นรายการผลผลิตที่มีความสำเร็จสูงสุด ผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัยรักการอ่าน
และทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนพบว่าพฤติกรรมลักษณะนิสัยรักการอ่านและทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองโดยภาพรวมหลังดำเนินโครงการมีระดับการปฏิบัติสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ด้านความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของนักเรียน พบว่านักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนสื่อความ โดยภาพรวมหลังดำเนินโครงการสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยภาพรวมหลังดำเนินโครงการสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
                ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อ
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พบว่า โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ทุกรายการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน
โดยโครงการช่วยพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรียนเป็นรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด


ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
เครื่องมือในการประเมิน
รายงานการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1
รายงานการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2
สรุปการอ่านของโรงเรียน


Free Traffic Counter
1800Flowers Discount Coupons   
เริ่มนับ 9/9/2009