3 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง มอหินขาวเกมส์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เหรียญเงินจากนางสาวกุลสตรี ดีสังข์ หญิงเดี่ยว 16 ปีนายธนากร สนเจริญ ชายเดี่ยว 18 ปีและนางสาวสุพัตรา ฤาเพียรและนางสาวเนตรชนก สุทธิอาจ
หญิงคุ่ 18 ปี เหรียญทองแดงจากนางสาวสุพัตรา ฤาเพรียร หญิงเดี่ยว 18 ปี นายกิตติพศ เทศสิงห์และนายเศรษฐพงศ์ เหล่าจันทร์ ชายคู่ 18 ปี
นายสิทธิศักดิ์ ศรีสวย และนางสาวกุลสตรี ดีสังข์ คู่ผสม 16 ปี นายพงศกร พลประเสริฐและนางสาวศิริพร นวลมา คู่ผสม 18 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ประจำปี 2556 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "มอหินขาวเกมส์" ณ จังหวัดชัยภูมิ

ผลงานครูเต้ย

GuestbookWebboard


ขอแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่ คณิตศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนายวัชรกานต์ เหล่าจันทร์ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
โดยใช้ความรู้ความสามารถด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสในรอบโควตา ความสามารถพิเศษด้านกีฬา หลังจากที่ตั้งใจฝึกซ้อม
และเข้าร่วมแข่งขันมามากมาย นี้คือตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ทำและตั้งใจก็จะประสบผลสำเร็จ
ครูก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนให้มากที่สุด เพื่อจะได้เป็นนิสิตนักศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป
ผลการแข่งขันกีฬา นครพิษณุโลกเกมส์
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2555
ระหว่างวันที่ 19-28 ธันวาคม 255 ณ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจากการแข่งขันดังกล่าว ด้วยการคว้ามา 1 เหรียญทองแดง
จากประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประกอบด้วย นางสาวเนตรชนก สุทธิอาจและนางสาวกุลสตรี ดีสังข์
ทางพวกเราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณ ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนพวกเราด้วยดีเสมอมา ภาพกิจกรรม New
ฉลองต้อนรับปีใหม่ บ้านเป้าปิงปองคลับ HAPPY NEW YEAR 2013
หลังจากที่ทางนักเรียนชุมนุมเทเบิลเทนนิส โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาได้ทำการแข่งขัน
มาตลอดปี 2555 จากผลงานในระดับจังหวัด ระดับภาค และรวมถึงระดับประเทศ ปีนี้ก็ถือได้ว่าประสบ
ความสำเร็จตามที่ทางผู้ฝึกสอนได้ตั้งความหวังและเป้าหมายไว้ ในโอกาสปีใหม่นี้ ครูก็ขอให้ลูกๆ ของครูทุกคน
ประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดปี และตลอดไป ภาพกิจกรรม New
ผลการแข่งขันกีฬา สพท. ชัยภูมิเกมส์ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 37
ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 13 - 18 ธันวาคม 255 ณ สนามโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ซึ่งจากการแข่งขันดังกล่าว
นักกีฬาจากชุมนุมเทเบิลเทนนิส โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ก็สามารถคว้ามาได้ 4 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
และรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี นายธนากร สนเจริญ และรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
ทางพวกเราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณ ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนพวกเราด้วยดีเสมอมา ภาพกิจกรรม New
ผลการแข่งขัน "พระนางศรีเกมส์"
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ประจำปี 2555 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
"พระนางศรีเกมส์" ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 17-26 ตุลาคม 2555 ซึ่งเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่ง จาก 1 เหรียญทอง หญิงคู่
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จากนางสาวเนตรชนก สุทธิอาจ และนางสาวกุลสตรี ดีสังข์ และ 1 เหรียญทองแดง หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
จากนางสาวสุพัตรา ฤาเพียร นักกีฬาทุกคนก็ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนพวกเราด้วยดีเสมอมา ภาพกิจกรรม
การฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน "พระนางศรีเกมส์"
บ้านเป้าเทเบิลเทนนิสเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ประจำปี 2555 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
"พระนางศรีเกมส์" ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 17-26 ตุลาคม 2555 ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
ชมรมบ้านเป้าเทเบิลเทนนิสก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 2 คน คือ นายเอกพล สุหญ้านาง
และนางสาวนิสาชล ลาภผล ที่สามารถใช้ความสามารถด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสเข้าศึกษา
ต่อรอบโควต้าพิเศษในระดับอุดมศึกษา โดยเข้าศึกษาต่อในครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กีฬาเทเบิลเทนนิส "บ้านเป้าปิงปองเกมส์" ครั้งที่ 3 (19/2/55)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จากการจัดโครงการดังกล่าว ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันแบ่งเป็น รุ่น 12 ปี รุ่น 14 ปี
และรุ่นทั่วไป ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ของตนเองได้อย่างเต็มที่
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มา ณ โอกาสนี้ ขอบพระคุณครับ ...
ภาพกิจกรรม New
กีฬาสถาบันการศึกษาแห่งชาติ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 36 (30/12/54)
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส กีฬาสถาบันการศึกษาแห่งชาติ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2554 นักกีฬาของเรา
สามารถคว้ามาได้ 7 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง พร้อมถ้วยรางวัล และนักกีฬาชายยอดเยี่ยมจากนายธนากร สนเจริญ
พร้อมทั้งรางวัลผู้ฝึกสอน ยอดเยี่ยม จากผม ฤทธิชัย วิเศษชาติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการเทเบิลเทนนิส
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุน...
ภาพกิจกรรม New
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย นครเทียนเกมส์ (29/10/54)
2 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง สำหรับผลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ซึ่งเหรียญทองได้จาก
นางสาวนิสาชล ลาภผล ประเภทหญิงเดี่ยว 18 ปี และ นางสาวศิริพร นวลมา และนางสาวนิสาชล ลาภผล
จากประเภทหญิงคู่ 18 ปี ส่วนเหรียญทองแดงได้จากนางสาวเนตรชนก สุทธิอาจ และนางสาวสุพัตรา ฤาเพียร
จากประเภทหญิงคู่ 16 ปี และจากนายพงศกร พลประเสริฐ จากประเภทคู่ผสม 18 ปี
ภาพกิจกรรม New
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย นครเทียนเกมส์ (21/9/54)
เชิญร่วมส่งกำลังใจไปเชิยร์นักกีฬาเทเบิลเทนนิส โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 นครเทียนเกมส์ ณ จ.อุบลราชธานี ระหว่าง วันที่ 20-29 ตุลาคม 2554
โดยมีนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเข้าร่วม 14 คน 14 ประเภท ก็ขอให้พี่น้องชาวฟ้า-แสด และบ้านเป้าของเราร่วมเป็นกำลังใจ
คณะนักกีฬานำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน
ภาพกิจกรรม
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ.ชัยภูมิเกมส์ 2554 (10/9/54)
ชมรมบ้านเป้าเทเบิลเทนนิส โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นำโดยนายปัญญา เพียพิมเพิ่ม ผู้อำนวยการ
และคณะผู้ฝึกสอนได้ส่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 16 ประเภท จากทั้งหมด 20 ประเภท
นักกีฬาสามารถคว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อุบลราชธานีได้ถึง
15 ประเภท ซึ่งเป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งของทีมนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ซึ่งมาจากการทุ่มเทในการฝึกซ้อม
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ 3 ตัวแทนนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
ชมรมบ้านเป้าเทเบิลเทนนิสขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิริพร นวลมา นางสาวนิสาชล ลาภผล
และนายธนากร สนเจริญที่สามารถผ่านการคัดเลือกกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย
รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทหญิง
และรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทชาย ตามลำดับ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมต่อไป..
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับว่าที่นิสิตคนใหม่
ชมรมบ้านเป้าเทเบิลเทนนิสขอแสดงความยินดีกับนางสาวเบญจวรรณ ลาภโชค และนางสาวพิกุล  ทองสถิตย์
ที่สามารถผ่านการสอบคัดเลือกระบบตรง รอบโควตานักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา ในการสมัครเรียน
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย มหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ โดยจะเข้าไป
ศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ และภาษาไทย ตามลำดับ ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของเจ้าตัวเอง
กีฬาสถาบันการศึกษาแห่งชาติจังหวัดชัยภูมิ (นักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 35
ชมรมบ้านเป้าเทเบิลเทนนิส โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นำโดยนายปัญญา เพียพิมเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่ง สำหรับ 3 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขัน
เทเบิลเทนนิส กีฬาสถาบันการศึกษาแห่งชาติจังหวัดชัยภูมิ (นักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 35
ขอบคุณครับ ภาพกิจกรรม
ผลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนนิส ย่าโมท้องถิ่นเกมส์
ชมรมบ้านเป้าเทเบิลเทนนิส โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นำโดยนายปัญญา เพียพิมเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม โดยได้ 3 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง ซึ่งทางผู้ฝึกสอนก็ตั้งความหวังไว้ไม่ไกลเกินตัว
ทางผู้ฝึกสอนและนักกีฬาก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ส่ง กำลังใจไปเชียร์ และคอยติดตามระดับประเทศ
กับ 4 คนที่ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนไปแข่งขันในช่วงต้นเดือนมกราคม 2554 ต่อไป ขอบคุณครับ ภาพกิจกรรม New
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกระดับภาค ย่าโมท้องถิ่นเกมส์
ในระหว่างวันที่ 10-19 พฤศจิกายน 2553 นี้ ทางชมรมบ้านเป้าเทเบิลเทนนิส โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
นำโดยนายปัญญา เพียพิมเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักกีฬาดังกล่าวเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ย่าโมท้องถิ่นเกมส์
ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวฟ้า-แสดร่วมส่งกำลังใจไปเชียร์ให้กับเพื่อนๆ น้องๆ ลูกหลานชาวบ้านเป้าของพวกเรา
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ
ในวันที่ 9 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อคัดเลือกหานักกีฬาเป็นตัวแทนจังหวัดชัยภูมิไปแข่งขันที่จังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งทางโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาขอแสดงความยินดีกับนางสาวนิสาชล ลาภผลที่สามารถคว้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และนางสาวเบญจวรรณ ลาภโชค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4
และเป็นตัวแทนจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าวต่อไป ภาพกิจกรรม New
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ.ชัยภูมิเกมส์ ครั้งที่ 3
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา อบจ.ชัยภูมิได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ.ชัยภูมิเกมส์
ครั้งที่ 3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของ อบจ.ชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค ต่อไป ทางชมรม
บ้านเป้าเทเบิลเทนนิส ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมจำนวน 17 รายการ และสามารถคว้าตั๋วเข้าไปแข่งในระดับภาค
ที่นครราชสีมาได้ทั้งหมด 16 รายการ ถือว่าเป็นความสำเร็จที่งดงามอีกครั้งหนึ่ง ขอขอบพระคุณ
ผู้อำนวยการปัญญา เพียพิมเพิ่มที่สนับสนุนนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ภาพกิจกรรม New
กีฬาภายในโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาแข่งแล้วครับ
ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น
โดยมีการแข่งขันในหลายชนิดกีฬา กีฬาที่ได้รับความสนใจคงหนีไม่พ้นฟุตบอล ซึ่งคู่เปิดสนามเป็นคุ่ที่มันส์
เป็นการพบกันระหว่าง Chaiyaphum United กับรวมดาวบ้านเป้า ผลเป็นไปตามคาด บ้านเป้าแพ้ไป
0 ต่อ 3 ส่วนก๊ฬาอื่นๆ ก็สนุกสนานเช่นกัน นักนักเรียนทุกคนบอกได้คำเดียวว่า สนุกสุดๆ ภาพกิจกรรม New
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา "บ้านเป้าปิงปองเกมส์" ครั้งที่ 1
เพื่อเป็นการจัดอันดับและคัดเลือกนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของโรงเรียนในปีการศึกษา 2553 นี้
ทางชมรมบ้านเป้าเทเบิลเทนนิสจึงได้จัดให้มีการแข่งขันขึ้น เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนในระดับชั้นต่างๆ
หันมาสนใจและร่วมเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของโรงเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุน
จากนายปัญญา เพียพิมเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาภาพกิจกรรม New
เปิดฤดูกาลแล้วสำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมชมรมบ้านเป้าเทเบิลเทนนิส
สำหรับในปีการศึกษา 2553 นี้ ทางชมรมได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกตัวเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมา ถือได้ว่าทางชมรมได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งกับผลงานของนักกีฬา
ทางคณะกรรมการต้องขอขอบคุณผุ้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะนายปัญญา เพียพิมเพิ่ม ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา คุณครูไพฑูรย์ ฤทธิ์ไธสง หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา และผู้ฝึกสอน
ชมรมบ้านเป้าเทเบิลเทนนิส นำเสนอผลงานในรอบปี 2552 ในวันรักโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
นางสาวนิสาชล   ลาภผลนำทีมนักกีฬาเทเบิลเทนนิสจัดแสดงผลงานของชมรมบ้านเป้าเทเบิลเทนนิสของปี 2552
ที่ผ่านมา   พร้อมทั้งให้ผู้ร่วมงานเล่นเกมส์สนุกๆ ซึ่งได้รับความสนใจและชื่นชมจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี
ทั้งนี้ทางชมรมบ้านเป้าเทเบิลเทนนิส ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจด้วยดีเสมอมา
ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายปัญญา เพียพิมเพิ่ม ที่ส่งเสริมกีฬาเทเบิลเทนนิสอย่างจริงจัง
New
ผลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส หญิงคู่ 18 ปี กรุงเทพฯเกมส์ 2553
นางสาวเบญจวรรณ ลาภโชค และนางสาวพิกุล ทองสถิตย์ตัวแทน อบจ.ชัยภูมิ นักกีฬาเทเบิลเทนนิสรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ประเภทหญิงคู่ สามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้ ซี่งก่อนหน้านี้ในรอบรองชนะเลิศพบกับ ทม.บางมูลนาก ก่อนที่
จะแพ้ไป 0-3 เซต ไม่เป็นไรครับผม ปีหน้าเอาใหม่ ทางชมรมบ้านเป้าเทเบิลเทนนิสก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกฝ่าย
ที่ช่วยเป็นกำลังใจ ขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ช่วยสนับสนุนให้พวกเรามีวันนี้ ภาพการแข่งขัน
New
ผลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว 16 ปี กรุงเทพฯเกมส์ 2553
นางสาวนิสาชล   ลาภผล ตัวแทน อบจ.ชัยภูมิ นักกีฬาเทเบิลเทนนิสรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว
สามารถทะลุผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ก่อนจะแฟ้ให้กับ ทม.บางมูลนาก ไป 0-3 เซต แต่นี้ก็คือประสบการณ์
ที่พวกเราได้รับ ทางชมรมบ้านเป้าเทเบิลเทนนิสก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกฝ่ายที่ช่วยเป็นกำลังใจ
ขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ช่วยสนับสนุนให้พวกเรามีวันนี้ นี้ก็คือก้าวแรกของพวกเราในระดับประเทศ
New
รับโอวาทจากท่าน นายก อบจ.ชัยภูมิ ก่อนเข้าร่วมแข่งขันกรุงเทพฯเกมส์
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา นักกีฬาเทเบิลเทนนิส คือ น.ส.เบญจวรรณ ลาภโชค น.ส.พิกุล ทองสถิตย์ และ น.ส.นิสาชล ลาภผล ตัวแทน
หญิงคู่ 18 ปี และหญิงเดี่ยว 16 ปี เข้ารับโอวาทจากนายสุริยน   ภูมิรัตนประพิณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ก่อนออกเดินทาง
เข้าร่วม แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 27 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ กรุงเทพฯ เกมส์ โดยนักกีฬา
ทั้ง 3 ได้รับการสนับสนุนจากทาง นายปัญญา    เพียพิมเพิ่ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาเป็นอย่างดีอีกด้วย
กีฬาสถาบันการศึกษาแห่งชาติ จังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา)  ครั้งที่ 34
ในระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2552 ประสบผลสำเร็จกับผลงาน 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน
5 เหรียญทองแดง ทางชมรมบ้านเป้าเทเบิลเทนนิสก็ต้องขอขอบพระคุณนายปัญญา เพียพิมเพิ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นักกีฬา และคณะผู้ฝึกสอนที่ช่วยให้การแข่งขันครั้งนี้
ประสบผลสำเร็จเกินเป้าที่ตั้งไว้อีกครั้งหนึ่ง ขอกราบขอบพระคุณครับ
New ภาพการแข่งขัน
ร่วมชมและเชียร์กีฬาสถาบันการศึกษาแห่งชาติ จังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา)  ครั้งที่ 34
ในระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2552 ซึ่งกีฬาเทเบิลเทนนิสจัดการแข่งขัน ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
ทางโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นำโดยผู้อำนวยการปัญญา เพียพิมเพิ่มได้ส่งนักกีฬาในสังกัดชมรมบ้านเป้า
เทเบิลเทนนิสเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 12 คน โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
ยังไงแล้วพี่น้องชาวฟ้า-แสดของเราก็คอยส่งกำลังใจไปเชียร์ด้วยแล้วกันนะครับ สู้ๆๆครับผม
New
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ในระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา นางสาวเบญจวรรณ ลาภโชคและนางสาวนิสาชล ลาภผล
ตัวแทนจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 3
ณ จังหวัดยโสธร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชมรมบ้านเป้าเทเบิลเทนนิสก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 2 คน New
ชาวบ้านเป้าร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบ้านเป้าได้จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2552
และพันตำรวจโทอำนวย   บุญกอบ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า ได้เป็นตัวแทนชาวบ้านเป้าแสดงความยินดี
กับนักกีฬาทุกคนที่ได้รับเหรียญรางวัล พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬา
ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับนักกีฬาดังกล่าว
รายงานผลเทเบิลเทนนิสของเรา ศรีลำดวนเกมส์
หลังจากที่ชมรมบ้านเป้าปิงปองได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศรีลำดวนเกมส์ ในครั้งนี้นักกีฬาเทเบิลเทนนิสสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียนทองแดง ซึ่งถือว่าประสบ
ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทางคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจเชียร์ในครั้งนี้ รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
น.ส.เบญจวรรณ ลาภโชคและ น.ส.พิกุล ทองสถิตย์ เหรียญทองหญิงคู่ 18 ปี
ภาพกิจกรรม
ศรีลำดวนเกมส์
พี่น้องชาวชัยภูมิ ร่วมลุ้นและเชียร์ตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ศรีลำดวนเกมส์ ที่จังหวัดศรีสะเกษในวันที่ 20-30 ตุลาคม 2552 นี้
พี่น้องชาวฟ้า-แสด ชาวบ้านเป้าก็เช่นกัน ส่งกำลังใจไปให้กับลูกหลานของพวกเรา ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล 14 และ 18 ปี เปตอง แบดมินตัน
กรีฑา และที่สำคัญกีฬาปิงปอง หรือเทเบิลเทนนิส ซึ่งลูกหลานของเราก็ได้เข้าค่ายฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ เพื่อจะนำชัยชนะมาฝากพี่น้องของเรา
ครูเต้ยก็ขออวยพรให้กีฬาทุกๆประเภทประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการนะครับ จะเป็นกำลังใจให้ครับผม
ค่ายฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส
ชุมนุมเทเบิลเทนนิส ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียนในการเข้าค่ายฝึกซ้อมเทเบิลเทนนิส ในระหว่างวันที่ 1-19 ตุลาคม 2552
จำนวน 4,620 บาท ทางชุมนุนเทเบิลเทนนิสต้องขอกราบขอบพระคุณนายปัญญา เพียพิมเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
เป็นอย่างสูง ซึ่งในการฝึกซ้อมครั้งนี้เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ศรีลำดวนเกมส์ ที่จังหวัดศรีสะเกษในวันที่ 20-30 ตุลาคม 2552 นี้

พี่จากวิทยาลัยพละศึกษาชัยภูมิช่วยฝึกสอนเทเบิลเทนนิส
ชุมนุมเทเบิลเทนนิส โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ต้องขอขอบคุณพี่โชคและพี่ไอซ์จากศูนย์ฝึกกีฬาเทเบิลเทนนิส วิทยาลัยพละศึกษาชัยภูมิ
ที่ได้เดินทางมาสอนทักษะการเล่นเทเบิลเทนนิสให้กับนักกีฬาชุมนุมเทเบิลเทนนิส โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2552
ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ภาพกิจกรรม

นักกีฬาเทเบิลเทนนิสรับทุนการศึกษาประเภทสร้างชื่อเสียง
ชุมนุมเทเบิลเทนนิส โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเบญจวรรณ  ลาภโชค, นางสาวนิสาชล  ลาภผล, นางสาวพิกุล  ทองสถิตย์
และเด็กชายธนากร  สนเจริญ ที่ได้รับทุกการศึกษาจำนวนทุนละ 1,000 บาท ประเภททุนสร้างชื่อเสียงในกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

ชุมนุมเทเบิลเทนนิส ได้รับงบประมาณสนับสนุน 20,795 บาท
ชุมนุมเทเบิลเทนนิส ต้องขอขอบพระคุณผู้อำนวยการปัญญา  เพียพิมเพิ่ม ที่ได้อนุมัติงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิส
เพื่อเตรียมและฝึกซ้อมนักกีฬาเข้าการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศรีลำดวนเกมส์) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระหว่าง
วันที่ 20-30 ตุลาคม 2552 ที่ศรีสะเกษ ซึ่งทางนักกีฬาในชุมนุมผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 14 ประเภท

นักกีฬาเทเบิลเทนนิส โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
ชุมนุมเทเบิลเทนนิส โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาขอแสดงความยินดีกับนางสาวเบญจวรรณ  ลาภโชคและนางสาวนิสาชล  ลาภผล
ที่สามารถผ่านการคัดเลือกตัวนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย
ที่จังหวัดยโสธร ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2552 ต่อไป


Free Traffic Counter
1800Flowers Discount Coupons   
เริ่มนับ 9/9/2009